Công ty làm việc rất đúng tiến độ, sản phẩm rất đạt yêu cầu, tôi rất hài lòng về điều này!